Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

Na osnovu clana 30 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 42111, 57114, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovodenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponude nabavke male vrijednosti za

 

preuzeti


Obavještenje o ishodu nabavke usluga revizije

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzeti

 

NABAVKA TONERA

Broj 31/2
Budva, datum 06.11.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti

direktnim prihvatanjem predračuna/profakture  za TONERE

preuzmi


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

preuzeti


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzeti

Nabavka usluge grafičkog dizajna

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Grafički dizajn

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga

preuzeti


Obavještenje o ishodu postupka nabavke

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi