Nabavka usluge grafičkog dizajna

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Grafički dizajn

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga

preuzeti


Obavještenje o ishodu postupka nabavke

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Pravilnik za nabavku malih vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine

preuzeti pravilnik

Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine

preuzeti odluku


Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti i Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 30.10.2017.godine

preuzeti

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama od 30.06.2017

Prečišćeni tekst Zakona o javnim nabavkama obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 042/11 od 15.08.2011),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14 od 26.12.2014),

3. Zakon o dopuni Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/15 od 03.06.2015),

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 042/17 od 30.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

preuzeti dokument

Računarska oprema za potrebe realizacije GIS

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28115 i 42117 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turisticka organizacija opstine Budva dostavlja
Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti –
Racunarske opreme za potrebe realizacije GIS (Geografsko informacionog sistema) Turisticke organizacije opstine Budva

preuzeti


Obavještenje o ishodu nabavke

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi