Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

Na osnovu clana 30 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 42111, 57114, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovodenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponude nabavke male vrijednosti za

 

preuzeti


Obavještenje o ishodu nabavke usluga revizije

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzeti

 

NABAVKA TONERA

Broj 31/2
Budva, datum 06.11.2017.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti

direktnim prihvatanjem predračuna/profakture  za TONERE

preuzmi


ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI

preuzeti


Obavjestenje o ishodu nabavke male vrijednosti

preuzeti

Nabavka usluge grafičkog dizajna

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu:

Grafički dizajn

preuzmi


Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga

preuzeti


Obavještenje o ishodu postupka nabavke

preuzeti


Ugovor o nabavci male vrijednosti

preuzmi

Pravilnik za nabavku malih vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine

preuzeti pravilnik

Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine

preuzeti odluku


Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti i Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 30.10.2017.godine

preuzeti

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama od 30.06.2017

Prečišćeni tekst Zakona o javnim nabavkama obuhvata sljedeće propise:

1. Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 042/11 od 15.08.2011),

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14 od 26.12.2014),

3. Zakon o dopuni Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/15 od 03.06.2015),

4. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 042/17 od 30.06.2017), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

preuzeti dokument