Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

Na osnovu clana 30 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 42111, 57114, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovodenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine…

NABAVKA TONERA

Broj 31/2 Budva, datum 06.11.2017. Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice TOBa donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti direktnim prihvatanjem predračuna/profakture  za TONERE preuzmi ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKE MALE…

Nabavka usluge grafičkog dizajna

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: Grafički dizajn preuzmi Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke preuzeti Ugovor o nabavci…

Računarska oprema za potrebe realizacije GIS

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28115 i 42117 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turisticka organizacija opstine Budva dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti – Racunarske opreme za potrebe realizacije GIS (Geografsko informacionog sistema) Turisticke organizacije opstine Budva…