Plan javnih nabavki i evidencija Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu

Odluka Izvršnog odbora o I izmjeni i dopuni Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu preuzmi  Evidencija malih nabavki za 2018.godinu   preuzmi Plan javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu – I izmjena preuzmi Odluka Izvršnog odbora o usvajanju Plana javnih nabavki Turističke organizacije opštine Budva za 2018.godinu  preuzmi U skladu…

Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine

Na osnovu clana 30 Zakona o javnim nabavkama (,Sluzbeni list CG”, br. 42111, 57114, 28/15 i 42/17) i Pravilnika za postupanje o sprovodenju postupka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: Nabavka usluge Obavljanje revizije finansijskih iskaza za period od 2012.godine do 1.januara 2017.godine…

Nabavka usluge grafičkog dizajna

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postuka nabavke male vrijednosti, ovlašćeno lice Turističke organizacije opštine Budva donosi Odluku o pokretanju nabavke male vrijednosti za uslugu: Grafički dizajn preuzmi Zahtjev za dostavljanje ponude za nabavku male vrijednosti usluga preuzeti Obavještenje o ishodu postupka nabavke preuzeti Ugovor o nabavci…

Pravilnik za nabavku malih vrijednosti

Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine preuzeti pravilnik Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti od 19.04.2018.godine preuzeti odluku Odluka o usvajanju Pravilnika za postupanje Turističke organizacije opštine Budva prilikom sprovođenja postupka nabavke male vrijednosti i Pravilnik za postupanje prilikom sprovođenja postupka…

Izmenjen i dopunjen Zakon o javnim nabavkama od 30.06.2017

Prečišćeni tekst Zakona o javnim nabavkama obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 042/11 od 15.08.2011), 2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 057/14 od 26.12.2014), 3. Zakon o dopuni Zakona o javnim nabavkama (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/15 od…

Računarska oprema za potrebe realizacije GIS

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28115 i 42117 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turisticka organizacija opstine Budva dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti – Racunarske opreme za potrebe realizacije GIS (Geografsko informacionog sistema) Turisticke organizacije opstine Budva…