Računarska oprema za potrebe realizacije GIS

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (Sluzbeni list CG”, br. 42/11, 57/14, 28115 i 42117 ) i Pravilnika za postupanje o sprovođenju postupka nabavke male vrijednosti, Turisticka organizacija opstine Budva dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku male vrijednosti – Racunarske opreme za potrebe realizacije GIS (Geografsko informacionog sistema) Turisticke organizacije opstine Budva…